Περιλήψεις Εισηγήσεων

Περιλήψεις των Εισηγήσεων

Του 6ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου

Επίσημες περιλήψεις των εισηγήσεων σε μορφή PDF

Δείτε το σύνολο των εισηγήσεων του 6ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου σε συνοπτική μορφή.