Μετάβαση - Διαμονή

Κωνσταντινούπολη

Μετάβαση και διαμονή

Η μετάβαση και η διαμονή ρυθμίζεται από τον/την κάθε συμμετέχοντα/ουσα αυτόνομα, χωρίς ευθύνη του προγράμματος.